Laatste ontwikkelingen voor ZZP’ers

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan nieuwe wetsvoorstellen die zelfstandigen aangaan. Binnen zeer afzienbare tijd kan men wetsvoorstellen verwachten waarna een internetconsultatie tot stand zal worden gebracht. Na deze consultatie zullen naar verwachting de nieuwe wetsvoorstellen rond de zomer van 2020 worden aangebracht ter stemming in de Staten-Generaal.

Één van de pijlers van deze nieuwe wetsvoorstellen is de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. 80% van de zelfstandigen zijn namelijk niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De grootste reden hiervan zijn de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Een gemiddelde verzekering kent al gauw een premie op jaarbasis van EUR 3.000. Volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou dit liggen aan het feit dat er maar een kleine groep verzekerd is. Bij een verplichte verzekering zal de premie aanzienlijk lager moeten komen te liggen. Een commissie is in het leven geroepen om dit verder uit te zoeken en zal zijn bevindingen bekend maken vóór 1 november 2019. Ook zijn andere partijen geconsulteerd.

Een andere pijler is een verplicht minimumtarief voor zelfstandigen. Volgens de concept plannen zou dit tarief EUR 16 moeten bedragen per uur. Dit zou overeen moeten komen met het sociaal minimum en zou tevens moeten leiden tot een eerlijker speelveld. Verder wordt er gewerkt aan regelgeving ten aanzien van schijnzelfstandigheid. Waar een aantal jaar geleden nog de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) werd ingevoerd zal deze nu in de vorm van een zelfstandigenverklaring en/of een opdrachtgeversverklaring worden gegoten. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze wetgeving in 2021 intreden.

Andere veranderingen die al eerder zijn voorgesteld op Prinsjesdag inzake het belastingplan 2020 zijn onder andere de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Deze zal worden afgebouwd naar EUR 7.030 in 2020 tot EUR 5.000 in 2028. Echter, volgens het huidige voorstel zal ook de arbeidskorting worden verhoogd waardoor, per saldo, de zelfstandige er niet echt op achteruit zal gaan.

Ook de belastingtarieven in de inkomstenbelasting zullen wijzigen. Vanaf 2020 zullen er geen vier belastingschalen meer zijn, maar nog maar twee. Voor een belastbaar inkomen tot EUR 68,507 zal er een belastingtarief gelden van 37,35%. Indien het belastbaar inkomen hoger ligt, zal het inkomen boven de EUR 68,507 belast worden tegen 49,50%.

De komende maanden zal Verberne Consultancy deze en andere ontwikkelingen voor u blijven volgen en u hierover verder informeren. Heeft u vragen over deze en/of andere onderwerpen, stuurt u mij dan gerust een bericht.